Papiery wartościowe – czym są i na czym polega ich emisja?

Papiery wartościowe – czym są i na czym polega ich emisja?

Papiery wartościowe – czym są i na czym polega ich emisja?

Decydując się na inwestowanie na rynkach finansowych, trzeba koniecznie znać różne pojęcia związane z tym zagadnieniem. W omawianym kontekście jednym z najważniejszych określeń są papiery wartościowe. Jest parę istotnych rzeczy, jakie warto wiedzieć na ich temat. O czym zatem należy pamiętać?

Papier wartościowy – co to takiego?

Papier wartościowy jest zbywalnym dokumentem ucieleśniającym określone prawa majątkowe. Uprawnienia wynikające z takiego dokumentu przysługują osobie, która została wskazana w jego treści. Aby zrealizować te uprawnienia, posiadacz papieru wartościowego musi go okazać. Przy podziale papierów wartościowych są przyjmowane rozmaite kryteria. Wymienia się tu: rodzaj inkorporowanego prawa, sposób wskazania osoby uprawnionej i tryb zbywania dokumentu oraz posiadane uprzywilejowanie. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do papierów wartościowych są zaliczane m.in. akcje, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, kwity depozytowe, prawa do akcji etc.

Na czym polega emisja papierów wartościowych?

Eksperci z domu maklerskiego  Prosper Capital wyjaśniają, że emisja papierów wartościowych to wprowadzenie do obiegu na rynek finansowy nowych dokumentów tego typu, np. akcji. Celem emisji papierów wartościowych jest sprzedanie ich inwestorom. Z punktu widzenia emitenta ma to natomiast za zadanie pozyskanie kapitału niezbędnego do realizowania różnych projektów. Emisji papierów wartościowych może dokonywać Skarb Państwa, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje pośrednictwa finansowego. Papiery wartościowe emitowane są w ramach oferty publicznej lub niepublicznej, przy czym w obydwu przypadkach muszą zostać spełnione pewne warunki.

Papier wartościowy – czy warto w niego inwestować?

O opłacalności inwestowania w papiery wartościowe decyduje kilka ważnych czynników. Dużo w tym momencie zależy od tego, jaki konkretnie dokument wchodzi w rachubę oraz jaki ma przyznany poziom ryzyka inwestycyjnego. Przykładowo obligacje o wysokim ratingu znajdują się w gronie najbezpieczniejszych form inwestowania. 

Powyższy artykuł nie jest poradą finansową.