Grupy ubezpieczonych w ZUS

Niektórzy ubezpieczeni mogą liczyć na to, że ich składki zostaną sfinansowane. Na dzień dzisiejszy da się wymienić trzy grupy, dla których finansuje się składki właśnie z funduszy posiadanych przez budżet państwa. Do pierwszej grupy zaliczymy nianie, czyli kobiety zajmujące się na co dzień opieką nad najmłodszymi, którą określa umowa uaktywniająca. Do minimalnej granicy wynagrodzenia składki ubezpieczeniowej, emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej dopłaca z budżetu państwa właśnie ZUS. Następna grupa to także kobiety, czyli pobierające zasiłek macierzyński. Tutaj podstawę finansowania dwóch składek (emerytalnej oraz rentowej) stanowi wysokość pobieranej kwoty zasiłku macierzyńskiego. Trzecią grupę stanowią osoby przebywające na wychowawczych urlopach. Finansuje się tu trzy składki – emerytalną, rentową i zdrowotną. Każda z powyższych preferencji związana jest z realizowaniem założeń polityki prorodzinnej kraju, czyli w sposób pośredni poprzez wyznaczony cel wspiera demografię i daje pozytywny wpływ postrzegania systemu ubezpieczeń społecznych.

Grupy ubezpieczonych w ZUS

Da się także zauważyć, że coraz więcej użytkowników ubezpieczonych w ZUS posiada nie jedno, ale dwa konta. Czym taki zabieg jest uwarunkowany? W zespół z kontem podstawowym zaistniało bowiem subkonto. Najważniejsze różnice między nimi polegają na tym, że każda osoba ubezpieczona w ZUS posiadać będzie swoje własne konto indywidualne i będące wynikiem złożenia po pierwszym zgłoszeniu ku ubezpieczeniu, to tam ewidencjonowane są informacje, które przekazuje płatnik składek. Udokumentowany jest przebieg ubezpieczeń, zamieszczone są informacje o okresach i tytułach ubezpieczenia, podstawach wymiaru składek, członkostwie w otwartych funduszach emerytalnych i dane dotyczące wysokości należnych w przyszłości, a wpłacanych na bieżąco składek. Gdy obniżono procentowy udział składek przekazywanych do funduszy emerytalnych, w ramach prowadzenia konta ubezpieczeniowego powstała opcja prowadzenia subkont, na których przechowuje się składki przed zmianą trafiające na konto funduszu emerytalnego.

Różnica ukazuje, iż środki gromadzone na subkoncie w momencie rozwodu lub procesu unieważniającego małżeństwo, albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadził konto, będą podlegały podziałowi. Wartość składek plus odsetki za zwlekanie, które poddane zostały ewidencjonowaniu na subkoncie w dniu 31 stycznia danego roku są poddawane waloryzacji różniącej się trochę od tej, jakiej poddawane są składki z konta osoby ubezpieczonej. Środki z subkonta waloryzuje się co roku z użyciem średniorocznego wskaźnika dynamiki wzrostu PKB. Każdy kapitał na koncie lub subkoncie ZUS poprzez waloryzację nie może zostać zmniejszony.

[kkstarratings]